Project

1H4F – verspreiding en beheersing van Hepatitis E virus op varkensbedrijven

De faculteit Diergeneeskunde, HAS Den Bosch en Wageningen Bioveterinary Research onderzoeken, in samenwerking met negen private partners uit de varkensvleesketen binnen het PPS 1H4Food, de verspreiding en beheersing van hepatitis E virus op Nederlandse varkensbedrijven. Het doel is om te komen tot effectieve beheersmaatregelen op de boerderij. Dit moet er aan bijdragen dat er minder varkens worden geleverd aan de slachterij die HEV bij zich dragen. Het risico van consumptie van HEV besmette varkensproducten wordt daarmee verlaagd.

Hepatitis E is een aandoening van de lever die veroorzaakt wordt door het Hepatitis E virus (HEV). Er zijn verschillende virustypes te onderscheiden. In Europa zien we vrijwel uitsluitend type 3 en dat wordt gevonden bij zowel varkens als mensen. Infecties van de mens verlopen meestal symptoomloos, maar bij specifieke risicogroepen kan een infectie resulteren in ziekte (koorts, buikpijn, geelzucht). Consumptie van specifieke varkensvleesproducten zijn geassocieerd met een hoger risico op het doormaken van een infectie met HEV. Deze producten heeft de vleesverwerkende industrie in 2017 geïdentificeerd en vervolgens in de verwerking beheerst. Beheersing bij de bron, echter, verlaagt vermoedelijk ook de risico’s van andere transmissieroutes zoals via direct diercontact.

‘HEVentie’

Tijdens een gezamenlijke workshop van het Europese en het Britse Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA – FSA in 2018) werd geconcludeerd dat van zowel vóór als ná de slachtfase in de varkensvleesketen meer kennis nodig is over verspreiding en beheersing van HEV. Het HEVentie project beoogt kennis over HEV verspreiding alsmede effectieve beheersmaatregelen op het varkensbedrijf te ontwikkelen.

In de eerste fase wordt de mate van HEV verspreiding tussen en binnen varkensbedrijven in Nederland bestudeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen en vergelijken van diagnostische testen voor toekomstige toepassingen in de monitoring of beheersing van HEV op varkensbedrijven. Op basis van de eerste fase wordt een studie uitgevoerd naar infectiepreventie- en andere management maatregelen die het verschil in HEV verspreiding veroorzaken. Deze informatie geeft inzicht in effectieve interventiemaatregelen. Aansluitend wordt een longitudinale studie uitgevoerd op bedrijven met een hoge en lage HEV besmettingsgraad om de dynamiek van verspreiding van HEV gedetailleerd te bestuderen. Tot slot wordt binnen HEVentie een interventie studie uitgevoerd op enkele varkensbedrijven met de eerder gedefinieerde interventiemaatregelen voor het tegengaan van HEV verspreiding.

‘HEVentie’ is een 4-jarig programma en is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘One Health for Food (1H4F)’ binnen het Publiek-Private samenwerkingsprogramma TKI Agri&Food. ‘HEVentie’ wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en de negen private partners. LTO en POV zullen een bijdrage leveren aan de praktische vertaling van de onderzoeksresultaten naar veehouders.